Vedtekter

VEDTEKTER

for ”Stavern Historielag”  ble vedtatt på konstituerende generalforsamling 21. mai 1970.
Revidert 24. februar 1988, 25. september 1997, 8. april 2010, 13. april 2011 og 11. april 2018

§ 1 Formål
1.1 Å være et historielag for Stavern med oppgave å samle interesserte personer i en forening betegnet Stavern Historielag, som har til mål

 • å oppspore og katalogisere fornminner, historiske data og muntlige tradisjoner fra Stavern og Fredriksvern for utgivelse av skrifter og publikasjoner
 • å oppspore, katalogisere og erverve bruksgjenstander, malerier, tegninger, fotos, bøker, hefter osv som har tilknytning til Stavern og Fredriksvern
 • å arbeide for opprettelse av lokalt museum og utstillingslokaler
 • å påvirke offentlige myndigheter og eiere av private eiendommer til å bevare stedets egenart og ivareta bevaringsverdige bygninger.

1.2 Å opprette stiftelser når Stavern Historielag erverver eiendommer/bygninger i bevaringsøyemed. Stiftelsene blir eiere av eiendommene/bygningene og står ansvarlig for økonomi, drift, vedlikehold, restaurering og utvikling av objektene i samsvar med vedtekter gitt av Stavern Historielag.

1.3 Å opprette arbeidsgrupper som driver utstilling av kunst, fotos, lokalhistoriske skrifter, ervervede gjenstander samt utvikle andre særoppgaver som foreningen/styret måtte iverksette.

§ 2 Medlemskap
1.1 Som medlemmer av denne forening kan opptas enkeltpersoner, familie, institusjoner og bedrifter.

§ 3 Årsmøtet
3.1 Foreningens øverste myndighet ligger hos årsmøtet som avholdes i april måned.

3.2 Styret innkaller til årsmøtet ved melding i lokalpressen med minst 14 dagers varsel.

3.3 Hvert medlem teller en -1- stemme.

3.4 Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall, om ikke annet bestemmes.

3.5 Årsmøtets oppgaver er:

 • å fatte vedtak i saker av prinsipiell betydning for foreningens arbeid
 • å velge styret i Stavern Historielag
 • å velge styret i stiftelsene
 • å velge representanter til andre tillitsverv
 • å motta og behandle forslag og rapporter fra styret, arbeidsgruppene eller fra andre instanser

3.6 Årsmøtet ledes av leder og skal behandle følgende saker:

 • velge dirigent
 • godkjenning av innkalling og dagsorden
 • behandle styrets årsberetning og regnskap
 • ta stiftelsenes årsberetninger og regnskaper til orientering
 • forslag til endring av vedtektene
 • valg av medlemmer/varamedlemmer til styret i Stavern Historielag og herunder velge leder/nestleder, sekretær og kasserer
 • valg av medlemmer/varamedlemmer til Stiftelsen Barakke 4.
 • valg av to-2- revisorer med varamedlemmer

valg av valgkomite to-2- representanter og ett-1- varamedl