Vedtekter

VEDTEKTER

for ”Stavern Historielag”  ble vedtatt på konstituerende generalforsamling 21. mai 1970.
Revidert 24. februar 1988, 25. september 1997, 8. april 2010, 13. april 2011 og 11. april 2018

§ 1 Formål
1.1 Å være et historielag for Stavern med oppgave å samle interesserte personer i en forening betegnet Stavern Historielag, som har til mål

 • å oppspore og katalogisere fornminner, historiske data og muntlige tradisjoner fra Stavern og Fredriksvern for utgivelse av skrifter og publikasjoner
 • å oppspore, katalogisere og erverve bruksgjenstander, malerier, tegninger, fotos, bøker, hefter osv som har tilknytning til Stavern og Fredriksvern
 • å arbeide for opprettelse av lokalt museum og utstillingslokaler
 • å påvirke offentlige myndigheter og eiere av private eiendommer til å bevare stedets egenart og ivareta bevaringsverdige bygninger.

1.2 Å opprette stiftelser når Stavern Historielag erverver eiendommer/bygninger i bevaringsøyemed. Stiftelsene blir eiere av eiendommene/bygningene og står ansvarlig for økonomi, drift, vedlikehold, restaurering og utvikling av objektene i samsvar med vedtekter gitt av Stavern Historielag.

1.3 Å opprette arbeidsgrupper som driver utstilling av kunst, fotos, lokalhistoriske skrifter, ervervede gjenstander samt utvikle andre særoppgaver som foreningen/styret måtte iverksette.

§ 2 Medlemskap
1.1 Som medlemmer av denne forening kan opptas enkeltpersoner, familie, institusjoner og bedrifter.

§ 3 Årsmøtet
3.1 Foreningens øverste myndighet ligger hos årsmøtet som avholdes i april måned.

3.2 Styret innkaller til årsmøtet ved melding i lokalpressen med minst 14 dagers varsel.

3.3 Hvert medlem teller en -1- stemme.

3.4 Vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall, om ikke annet bestemmes.

3.5 Årsmøtets oppgaver er:

 • å fatte vedtak i saker av prinsipiell betydning for foreningens arbeid
 • å velge styret i Stavern Historielag
 • å velge styret i stiftelsene
 • å velge representanter til andre tillitsverv
 • å motta og behandle forslag og rapporter fra styret, arbeidsgruppene eller fra andre instanser

3.6 Årsmøtet ledes av leder og skal behandle følgende saker:

 • velge dirigent
 • godkjenning av innkalling og dagsorden
 • behandle styrets årsberetning og regnskap
 • ta stiftelsenes årsberetninger og regnskaper til orientering
 • forslag til endring av vedtektene
 • valg av medlemmer/varamedlemmer til styret i Stavern Historielag og herunder velge leder/nestleder, sekretær og kasserer
 • valg av medlemmer/varamedlemmer til Stiftelsen Barakke 4.
 • valg av to-2- revisorer med varamedlemmer
 • valg av valgkomite to-2- representanter og ett-1- varamedlem
 • fastsettelse av kontingent for kommende år
 • behandling av andre spørsmål og saker
 • møteprotokollen undertegnes av møteleder og to-2- representanter valgt blant de fremmøtte

3.7 Saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet under § 3.6 pkt 11, må være styrets sekretær i hende senest fjorten -14- dager før årsmøtet, med unntak av vedtektsendring, jfr. § 7.

3.8 Ekstraordinært årsmøte sammenkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter vedtak i styret, eller på forlangende av minst ¼ av medlemmene.

3.9 Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de spørsmål som er angitt i innkallingen.
For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme regler som for ordinært årsmøte.

3.10 Styret bestemmer møtested og møtedato.

 • 4 Styret
  4.1 Den utøvende myndighet i foreningen ligger hos styret som velges for to kalenderår av gangen. Styret består av seks -6- medlemmer med fire -4 varamedlemmer, men slik at halvparten av styret står på valg hvert år.  

4.2 Styrets oppgaver er:

 • å forestå foreningens daglige drift
 • å sette i verk de beslutninger som fattes av årsmøtet
 • å være foreningens kontaktledd overfor myndighetene o.a.
 • å oppnevne undergrupper for å utrede enkeltsaker for styret

4.3 Styret består av:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
2 styremedlemmer
4 varamedlemmer

Ledere av undergruppene kan innkalles ved behov.

4.4 Det utarbeides årsberetning og årsregnskap til årsmøtet.

4.5 Styret holder møter når det er nødvendig. Vedtak treffes ved simpelt flertall. I tilfelle av stemmelikhet, er lederens stemme utslagsgivende.
For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av styret være til stede.

Innkalling med saksliste til styremøte bør være sendt til styremedlemmene minst en -1- uke før møtet skal holdes.
Styret fører møtereferat.

4.6 Styrets formann og kasserer har foreningens signatur i felleskap og kan disponere inntil kr. 10.000,-. Samlet styre kan disponere inntil 50.000,- pr. kjøp eller lignende.
Disposisjoner ut over kr. 50.000,- må godkjennes av årsmøtet
(ordinært eller ekstraordinært).

 • 5 Forvaltning
  5.1 Foreningens anskaffelser blir straks foreningen Stavern Historielag’s eiendom.

5.2 Styret skal føre tilsyn med at eiendelene forvaltes på en forsvarlig måte og overens- stemmende med foreningens formålsparagraf.

5.3 Foreningen kan påta seg forvalteransvar av kommunale eiendeler når kommunen ber
om det. Økonomisk godtgjørelse etter avtale i hvert enkelt tilfelle.

 • 6 Foreningens regnskapsår

6.1 Foreningens regnskapsår følger kalenderåret (1.1 – 31.12)

 • 7 Vedtektsendringer
  7.1 Forslag til vedtektsendringer må sendes styrets sekretær senest åtte – 8 – uker
  før årsmøtet holdes.

7.2 Endringer i vedtektene må vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte.

 • 8 Oppløsning
  8.1 Ved oppløsning av foreningen bestemmer årsmøtet hvordan eventuelle kontante midler og de eiendeler foreningen rår over skal disponeres, i samsvar med foreningens formålsparagraf.